In memoriam Rinie Raaijmakers
Op 24-08-2023 is Rinie Raaijmakers na een kort maar ernstig ziekbed op 58-jarige leeftijd overleden.
We kennen Rinie als een hele fijne, betrokken en betrouwbare man. Hij fokte en molk al jaren op professionele basis melkgeiten.
De laatste jaren was hij ook fokker van de Nederlandse Boergeit, waar hij een scherp oog had voor kwaliteit.
We danken Rinie voor zijn vriendschap en betrokkenheid en wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe bij het verlies.
 
Theo van der Meer
Voorzitter fokcommissie Nederlandse Boergeit.
 
 
 
 
 
 
2e Kwartaal 2022

26/04/22 In Memoriam Dirk Bakker

Op 16 april 2022 is Dirk Bakker op 70-jarige leeftijd overleden.

Hij was een bijzondere man met een uitgesproken mening en heel veel kennis op geitengebied. Het bonte ras had zijn voorkeur en hij is behoorlijk succesvol geweest met dat ras.
Dirk is jarenlang voorzitter geweest van onze vereniging en onderhield alle landelijke contacten. Zijn vaste plek tijdens onze jaarlijkse keuring was achter de schrijftafel om de administratie in goede banen te leiden.

We bedanken Dirk voor wie hij was en voor wat hij allemaal heeft betekend voor onze vereniging. We zullen hem ontzettend gaan missen en wensen al zijn dierbaren heel veel sterkte toe met dit verlies.

Een uitgebreider In Memoriam kunt u hier lezen.

Cees van Diepen, Geitenfokvereniging Assendelft

24/04/22 Opgave lunch Algemene Ledenvergadering NOG

Aan de deelnemers aan de ALV van zaterdag 30 april a.s. wordt een lunch aangeboden.

In verband met de reservering verzoeken wij iedereen die van de lunch gebruik wil maken, zich - graag zo snel mogelijk - op te geven bij Ivar ten Tuijnte, secretaris, via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij zien u graag op de ALV!


1e Kwartaal 2022

23/03/22 Nieuwe bijeenkomsten voor op de agenda

Inmiddels zijn er gelukkig (!) zoveel bijeenkomsten te vermelden, dat de lijst voor deze plek te lang is geworden. 
Kijkt u daarom voor informatie over fokkersdagen/bijeenkomsten onder 'Algemeen - agenda' en voor informatie over alle geplande keuringen bij 'Keuringen - agenda keuringen'.

Wilt u ook een vergadering, keuring of andere bijeenkomst op de agenda vermeld hebben?
Stuurt u dan de gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is een update van het bericht van 23 maart jl.

27/02/22 Organiseren bijeenkomsten weer volop van start

Het is wel duidelijk: de samenleving is weer (zo goed als) 'open' en allerlei organisaties hebben het plannen van diverse evenementen weer opgestart.

Na het verheugende nieuws over het oppakken van de 'G18-opleiding' hebben we berichten gekregen over een drietal bijeenkomsten.
- 26 maart: ledenvergadering Fokcommissie Bont
- 11 juni: Dag van het Schaap (met fokgroep-keuringen Boer en Nubisch)
- 25 juni: verenigingskeuring DES

En ongetwijfeld zit er nog veel meer in het verschiet!

21/02/22 Voortzetten van de opleiding/training tot NOG-keurmeester (G18)

Na een periode van twee jaar waarin het onmogelijk was om fysieke bijeenkomsten en/of trainingen te houden, was er vorige week eindelijk het nieuws dat Nederland weer ‘los’ is. Graag willen we de opleiding weer oppakken waar we twee jaar geleden zijn gestopt.

Op dit moment hebben we nog geen zicht op welke keuringen er dit jaar gaan plaatsvinden en waar eventueel mensen met de keurmeesters kunnen meelopen. Maar gezien het aantal deelnemers gaat het moeilijk worden om iedereen voldoende ervaring op te laten doen op keuringen. Vandaar dat we op verschillende plaatsen in het land trainingsmogelijkheden gaan organiseren.

Over waar en wanneer de trainingen worden gehouden krijgen jullie nog nader bericht. Het is de bedoeling om eind april/begin mei een lijst te sturen met de diverse locaties en mogelijkheden. Eenieder kan zich dan opgeven voor diverse of alle trainingsmogelijkheden. Voor het meelopen op keuringen zal bij een grote belangstelling geloot worden onder de belangstellenden. Het is niet de bedoeling dat jullie zelf contact zoeken met de organiserende verenigingen, de coördinatie ligt bij de organisatoren van de trainingen.

Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat mee gaat doen dit jaar, hierbij het verzoek om even een berichtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We hebben door wijzigingen van emailadressen niet alle deelnemers kunnen bereiken.
Uiteraard zijn ook nieuwe deelnemers van harte welkom!

Een datum om alvast te noteren is de keurmeesters/inspecteurs-bijeenkomst van 7 mei!
Hiervoor wordt ook deze groep met nadruk uitgenodigd.

Met een hartelijke groet,

Theo van der Meer en Engel Kupers

13/02/22 Aankondiging Algemene Ledenvergadering NOG

Het bestuur van de NOG hoopt dit jaar weer een fysieke algemene ledenvergadering te kunnen houden. De ALV zal plaatsvinden op zaterdag 30 april 2022 vanaf 9.30 uur.

De fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd in Sociaal Centrum ‘De Kiekmure’ te Harderwijk. Daarbij worden de dan geldende corona-regels in acht genomen. Op het moment dat blijkt dat het vanwege corona-maatregelen toch niet mogelijk is om bij elkaar te komen, dan wordt de vergadering digitaal gehouden.

Aanvullende informatie over de wijze van vergaderen en de voorwaarden waaronder de bijeenkomst plaatsvindt, wordt te zijner tijd bekend gemaakt op onze website en Facebook-pagina.

De vergaderstukken zijn inmiddels toegestuurd aan de secretariaten van de afdelingen en fokcommissies. 

Alle leden zullen ook dit jaar het Jaarverslag weer per post tegemoet kunnen zien.


3e Kwartaal 2021

30/09/21 Overlijden erelid Gerrit Looijen

Ons bereikte het droevige bericht dat op 27 september jl. Gerrit Looijen, erelid van de NOG, op 83-jarige leeftijd is overleden.

Gerrit is bijna 50 jaar actief geweest in de geitenwereld. Begin jaren 60 trad hij in dienst bij de rijksveeteeltconsulent in Zuid-Holland, die een belangrijke rol speelde voor de geitenfokkerij. In samenwerking met de Provinciale Bond werden veel afdelingskeuringen gehouden, waarbij het keuren en inspectiewerk door medewerkers van het consulentschap werd gedaan. Gerrit was vaak aanwezig als jurylid op plaatselijke, regionale, provinciale en nationale tentoonstellingen.

Verder was Gerrit vijf jaar secretaris-penningmeester van de Bond in Zuid-Holland en ongeveer acht jaar penningmeester van de NOG. Tot enkele jaren geleden hield hij op bijeenkomsten ook lezingen over bijvoorbeeld goede voeding. Zijn vrouw Ria verzorgde bijna 40 jaar de administratie van het maandblad 'De Geitenhouderij'.

Wij betuigen onze deelneming en wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe.

22/07/21 Landelijke NCW-keuring op zaterdag 11 september

Het NOG-bestuur is verheugd om te kunnen melden dat de landelijke NCW-keuring te houden op 11 september te Jubbega in principe doorgaat. Er zijn voldoende aanmeldingen om er met elkaar een mooie dag van te maken. Uiteraard hopen we dat er zoveel mogelijk dieren aanwezig zullen zijn. 
Aanmelden kan tot 14 augustus op het het volgende email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Graag naam, nummer en geboortedatum van de geiten vermelden. Verder is het RvO-relatienummer van belang om de dieren centraal aan- en af te kunnen melden. 
Voor deelname aan de keuring hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.
Graag tot ziens op 11 september!
Engel Kupers 

2e Kwartaal 2021

18/06/21 Financiële bijdrage keuringen uit stimuleringsfonds

Op de ALV heeft het NOG-bestuur aangekondigd dit jaar geld beschikbaar te stellen voor het organiseren van keuringen, om zo het contact met en tussen de fokkers te behouden (zie onder punt 5. van de vergadernotulen). Inmiddels zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen al weer diverse initiatieven genomen en een aantal keuringsdata bekend gemaakt.

Naar aanleiding van de eerste aanvraag voor een financiële bijdrage uit het steunfonds heeft het NOG-bestuur in zijn vergadering van 17 juni jl. de regeling verder uitgewerkt. Er is besloten dat álle in 2021 te organiseren keuringen voor een vergoeding in aanmerking komen, dus alle geiten-, bokken- en lammerenkeuringen georganiseerd door verenigingen, kringen, fokcommissies en de SLG.
Onderdeel van de regeling is dat de organisatie geen inschrijfgeld int. De secretariaten ontvangen op korte termijn de verdere details van de regeling.

18/06/21 Inventarisatie landelijke NCW-keuring

Het NOG-bestuur onderzoekt de mogelijkheid om op zaterdag 11 september in Jubbega een landelijke NCW-keuring te organiseren. De noordelijke bonden hebben laten weten dat zij tot hun spijt, vanwege de coronamaatregelen, niet in staat zijn om dat te doen.

Voor het houden van een goede keuring is het wenselijk dat er tenminste 60 dieren aanwezig zijn. Daarom doet het bestuur hierbij een oproep aan alle NCW-houders om vóór 1 juli a.s. kenbaar te maken met hoeveel dieren zij aan deze keuring willen deelnemen.

De opgave kan worden verstuurd naar Engel Kupers viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Na 1 juli zal het bestuur zo snel mogelijk bekend maken of de keuring doorgang kan vinden.

04/06/21 Erkenning voor alle vijf rassen goedgekeurd

Goed nieuws van de RvO: de erkenning voor de vijf NOG-rassen is rond. Na de Algemene Leden Vergadering zijn de fokprogramma’s aangepast aan de op de ALV bekrachtigde regels en ingediend bij de beoordelingscommissie van de RvO. Inmiddels heeft de NOG de bevestiging ontvangen dat de fokprogramma’s in orde zijn en de erkenning gehandhaafd blijft.

Naast de update van de fokprogramma’s zijn ook de meest recente gegevens toegevoegd met betrekking tot inteelt en aantallen. Ieder ras moet over voldoende fokkers en dieren beschikken om een succesvolle fokkerij te kunnen waarborgen.

Het belang van de erkenning is meer dan een verruiming van mogelijkheden voor export. Wat mij betreft is het vooral een kwaliteitskeurmerk. Met de erkenning voldoet ieder ras aan de eisen die volgens de richtlijnen van de Europese verordening gelden voor instandhouding en verbetering van het ras. Een mooie opsteker voor het werk van de fokcommissies.

Ondanks dat de aantallen zowel bij de geitenhouders als bij de geiten nog steeds teruglopen is het voor de erkenning nog geen probleem. Opvallend is wel dat er veel verschil is tussen de rassen; wat daarvan de oorzaak is, is zomaar niet te zeggen. Wel lijkt het een trend dat rassen die wat meer ‘gebruikersgemak’ hebben, zich op een grotere populariteit kunnen verheugen.

Engel Kupers,
Bestuurslid Fokkerijzaken

03/06/21 Landelijke keuring
 

Onlangs heeft het NOG-bestuur aangekondigd te bezien of in september een nationale keuring kan worden georganiseerd. Kort daarna heeft de Stichting Landelijke Geitenkeuring (SLG) openbaar gemaakt dat zij van plan is in augustus een landelijke keuring te houden.

Wij menen dat het organiseren van twee landelijke keuringen binnen een tijdsbestek van één maand niet wenselijk is; daarmee zijn de individuele fokkers niet gediend. Daarom ziet het bestuur – na rijp beraad – af van het organiseren van een keuring en krijgt de SLG alle ruimte om haar ambities waar te maken. Een datum in september heeft daarbij overigens onze voorkeur.

In het najaar zullen het NOG-bestuur en de SLG nader overleg voeren, zodat misverstanden in de toekomst hopelijk kunnen worden voorkomen.

24/05/21 Nationaal Geiten Event opnieuw doorgeschoven

Helaas vindt er ook dit jaar geen Nationaal Geiten Event (NGE) plaats. De organisatoren hebben onlangs besloten om de derde editie opnieuw door te schuiven. Zie hier voor meer informatie.

Zoals tijdens de ALV van de NOG is besproken - en is na te lezen is in de notulen (onder punt 11) - bekijkt het NOG-bestuur de mogelijkheid om in het najaar een landelijke keuring te organiseren. De voorlopige datum is zaterdag 11 september. Nadere mededelingen volgen zodra hierover meer bekend is.
 
05/05/21 ALV en jaarverslag

De algemene ledenvergadering van de NOG is dit jaar - vanwege de corona-maatregelen - digitaal gehouden op 24 april. 
Er hebben 24 personen deelgenomen, onder wie vertegenwoordigers van twaalf (van in totaal zeventien) verenigingen.

In de vergadering is onder meer het Jaarverslag over 2020 besproken, dat in print aan alle fokkers is gestuurd en uiteraard ook digitaal kan worden ingezien.  

Ook de notulen en presentatie zijn digitaal beschikbaar via 'Informatie - jaarvergaderingen'.

 
1e Kwartaal 2021

03/03/21 Ledenvergadering fokcommissie Nubisch

Het bestuur van de fokgroep organiseert voor fokkers en liefhebbers van het Nubische ras op vrijdag 12 maart 2021 haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering zal online worden gehouden via Microsoft Teams en begint om 20.00 uur.

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden door vóór 10 maart een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij krijgen vervolgens ruim voordat de vergadering plaatsvindt de algemene informatie over Teams-vergaderingen en een link om op 12 maart in te loggen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin de Haas, secretaris van de fokgroep, via 06-51713967 (op werkdagen na 18.00 uur, zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 21.00 uur).

03/02/21 Onderlinge contacten en bijeenkomst fokcommissie Boergeit

In deze tijden van beperkte fysieke sociale contacten doen de Boergeit-fokkers erg hun best met elkaar in contact te blijven door nieuws en andere leuke dingen te delen in hun gezamenlijke WhatsApp-groep. Alle (aspirant-)stamboekfokkers kunnen zich voor die groep aanmelden bij voorzitter Theo van der Meer.

Verder organiseert het bestuur een online vergadering met fokkers en geïnteresseerden, die wordt gehouden op zaterdag 27 maart a.s.

Zie hier voor meer informatie over de WhatsApp-groep en de vergadering.

31/01/21 Nieuwe spelregels fokcommissie Wit

Onlangs heeft de fokcommissie Wit haar spelregels aangepast, na aanname van de volgende voorstellen:
- JVR x JVR = JVR
- Bokken zonder (gedeeltelijk) bekende afstamming of met afstamming uit een ander ras -> inzetten via twee generaties hulpstamboek.
De nieuwe spelregels vindt u hier

10/01/21 In Memoriam mevrouw Adrie van Zanten

 
Op 5 januari 2021 is Adrie van Zanten op 86-jarige leeftijd na een ziekbed overleden.

Ze was vanaf 1971 lid bij onze Geitenfokvereniging ‘Door Eendracht Sterk’ (DES) in Hagestein en bijna 50 jaar bestuurslid van de vereniging. Ze heeft de titel ‘moeder van de vereniging’ gekregen omdat ze zo lang lid was en altijd voor ons klaar stond. Al die jaren heeft zij met haar Toggenburger geiten deelgenomen aan de keuringen in Hagestein en bij de Kring A&V. De laatste jaren deed ze ook mee met de keuring in Lopik. Wij betuigen onze deelneming en wensen haar familie en naasten veel sterkte toe. We zullen haar missen.

Een uitgebreider In Memoriam kunt u hier lezen.

Bestuur van de Geitenfokvereniging ‘DES’ Hagestein

03/01/21 Nieuw fokreglement fokcommissie Toggenburger

Op 26 oktober jl. heeft u kunnen lezen dat het bestuur een voorstel heeft gedaan om het stamboekreglement aan te passen.
Na stemming heeft dit geleid tot een nieuw fokreglement waarin is opgenomen: JVR x JVR = JVR
Het nieuwe reglement - van januari 2021 - kunt u hier inzien en downloaden.

4e Kwartaal 2020

12/12/20 Proefdekking in ZooEasy


Bij een aantal rassen is een grote verwantschap in de populatie een probleem. Het is dan moeilijk een onverwante bok te vinden om je geiten te dekken. ZooEasy kan u helpen een bok te vinden met de laagst mogelijke verwantschap. Door vóór aankoop van een bok of in ieder geval vóór een dekking al te kijken in ZooEasy hoe de verwantschap is tussen de twee dieren die je aan elkaar wilt paren. Dit gaat via het uitvoeren van een zogenaamde ‘proefdekking’. U krijgt als resultaat zowel een berekening van de verwantschap tussen de geit en de bok, maar ook kunt u een proefstamboom bekijken van het fictieve lam, waarbij ook het inteeltpercentage van het lam gepresenteerd wordt.

In deze instructie wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een proefdekking uitvoert in ZooEasy en hoe u de resultaten naar boven haalt waarop u uw keuzen (mede) kunt bepalen.

15/11/20 In Memoriam Chris Bos

Op 11 november 2020 is Chris Bos uit Lexmond op ruim 81 jarige leeftijd in zijn slaap overleden. 

In 1976 is Chris begonnen met het hobbymatig houden van geiten. Alle rassen hadden zijn belangstelling. En door de loop der jaren heeft hij alle rassen in de stal gehouden. Hij heeft zich bestuurlijk gedurende ruim 30 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt voor Geitenfokvereniging Streven Naar Verbetering en de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Op 29 april 2010 werd hij voor zijn verdiensten in de geitenwereld benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. We zijn hem voor zijn inzet, humor en vriendschap veel dank verschuldigd. We zullen hem missen.

Een uitgebreider In Memoriam kunt u hier lezen.

Bestuur Kring A&V

05/11/20 In Memoriam Rinus den Ouden - Een hele fijne geitenman is niet meer onder ons

Op vrijdag 30 oktober is Rinus den Ouden op 90-jarige leeftijd overleden. Van jong af aan is Rinus opgegroeid met geiten. Veertig jaar geleden, toen zoon Hennie van zijn opa een landgeit met lam kreeg, zijn ze echt gestart met de geiten, op een fijne plek vlakbij huis. Eerst met Witte geiten en later Nubische, en daarmee was Rinus ook één van de grondleggers van het fokken van Nubische geiten in Nederland. Hij was niet alleen NOG-keurmeester, maar is in 1999 ook nog benoemd tot voorzitter van de Fokgroep Nubische Geiten. Met zijn karakteristieke witte pet hebben wij hem op vele NOG-vergaderingen en keuringen mogen ontmoeten. Altijd vriendelijk met aandacht voor iedereen en open voor een fijn gesprek en tot het laatst toe actief met de geiten. Wij zullen Rinus missen. En wij zijn blij dat zoon Hennie met de Nubische geiten doorgaat.

De moeite waard om te bekijken en te lezen zijn het filmpje over Rinus op YouTube en het artikel in de Geitenhouderij van augustus 2011, dat staat op de website van de fokcommissie Witte geiten.

Ivar ten Tuijnte,
voorzitter fokcommissie Nubische geiten

Overlijden Rinus
© Ria van Harten

02/11/20 Eerste resultaten onderzoek scrapie genotypering

Inmiddels druppelen de eerste uitslagen van de voorlopers in het DNA scrapie-onderzoek binnen voor verwerking in ZooEasy. De fokkers stuurden het pdf-document van de GD door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De resultaten zijn wisselend.

Het verwerken van álle uitslagen in ZooEasy heeft voor de gezamenlijke fokkers het voordeel dat we binnen het ras een goed beeld krijgen van de mate van vóórkomen van ongevoeligheid. Dat biedt een goed beeld van de mogelijkheden met gerichte fokkerij ongevoeligheid in te fokken in de populatie. Stuurt u daarom vooral uw uitslagen naar het hiervoor genoemde e-mailadres, zodat deze door de beheerders van ZooEasy kunnen worden ingevoerd.

Woensdag 28 oktober jl. heeft de GD in een webinar uitgebreid uitleg gegeven over het DNA-onderzoek. U kunt de presentatie terugzien via de volgende link: Scrapie genotypering voor geiten: wordt fokken op scrapie-resistentie de toekomst?

Meer informatie kunt u ook vinden in onderstaand nieuwsbericht van 11 oktober jl. en het daarbij behorende uitgebreide artikel van Theo van der Meer.

26/10/20 Bestuursvoorstel fokcommissie Toggenburger

Dit jaar organiseert de Fokcommissie Toggenburger in november geen Algemene Ledenvergadering vanwege de gevolgen van de Covid-19 uitbraak. Tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2019 is gesproken over eventuele aanpassing van de stamboekregels, waarbij is afgesproken dat het bestuur dit verder zou uitwerken en de voor- en nadelen met de leden zou delen. Het bestuur heeft hierover intensief van gedachten gewisseld en is tot de conclusie gekomen dat in deze huidige tijd de voordelen groter zijn dan de nadelen. Daarom wordt nu voorgesteld om bij meerderheid van stemmen het stamboekreglement aan te passen. 

Het bestuursvoorstel en het stemformulier worden per mail en per post verzonden - via de bij de fokgroep bekende adressen - naar degenen die minstens één Toggenburger-dier op de NOG stallijst in ZooEasy hebben staan, en zijn ook via de volgende links in te zien en te downloaden: Bestuursvoorstel JVR X JVR en Stemformulier JVR X JVR. Lees ook het artikel van voorzitter Doede de Jong over het bestuursvoorstel.

De stemperiode voor het bestuursvoorstel JVRxJVR=JVR loopt tot en met vrijdag 13 november a.s. De uitslag wordt 14 november via de website van de fokcommissie bekend gemaakt. Breng tijdig uw stem uit!

18/10/20 Overleg met fokcommissies uitgesteld

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is het overleg van de besturen van de fokcommissies met de NOG - dat gepland stond voor zaterdag 24 oktober a.s. - voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is, zal opnieuw een vergadering worden belegd. De besturen van de fokcommissies ontvangen daarover te zijner tijd bericht.

11/10/20 Scrapie genotypering bij geiten - door Theo van der Meer

Sinds september is het mogelijk via genotypering de (on)gevoeligheid voor scrapie bij geiten vast te stellen. Op de website van de GD is hierover meer te lezen: ‘Genotypering’.
Omdat zodra de NVWA aansluit bij de in juli vastgestelde nieuwe Europese regelgeving, ook export van scrapie-ongevoelige dieren mogelijk wordt, kan het voor fokkers interessant zijn voorop te lopen in het fokken op scrapie-ongevoeligheid. Hier ligt ook meteen een gevaar op de loer: massaal gebruik van scrapie-ongevoelige bokken kan heel snel leiden tot sterke toename in de verwantschap van de populatie en dus inteelt. Voorzichtigheid, fokken met beleid en vooral voldoende tijd nemen bij het toegroeien naar een scrapie-ongevoelige populatie is hierbij het devies. Binnen de fokcommissies zal hier ongetwijfeld aandacht aan besteed gaan worden.

Een van de te verwachten resultaten:

201011 Scrapie genotypering bij geiten afbeelding1
Lees hier het hele artikel

3e Kwartaal 2020

20/09/20 Nieuws van het NOG-bestuur

Geachte liefhebbers van geiten,

Door corona is ons leven vanaf maart drastisch veranderd ten opzichte van wat wij gewend waren. Vanwege de door de overheid opgelegde beperkingen en richtlijnen kwam het openbare leven afgelopen voorjaar voor een groot deel tot stilstand. Hierdoor werden ook bijeenkomsten die door ons, fokcommissies en verenigingen zouden worden georganiseerd, geannuleerd. Ook de in de zomer geplande keuringen konden niet doorgaan. In het najaar van 2019 zijn 18 enthousiaste liefhebbers gestart met de cursus voor keurmeester, maar helaas hebben wij de opleiding tijdelijk moeten onderbreken.

In de loop van de zomer hebben verschillende fokcommissies nog opname-dagen voor geiten en bokken kunnen organiseren en hebben wij vanuit de NOG op verzoek van bedrijven nog een paar huiskeuringen kunnen uitvoeren. In Zuid-Nederland heeft men vanuit de kring een online geitenkeuring gehouden en de bokkenkeuring Lexmond is op dezelfde wijze doorgegaan. Hulde voor dit initiatief en verheugend dat wij – door innovatief te zijn – toch bezig blijven. Ook de complimenten voor de keurmeesters die belast waren met de beoordeling van de opgegeven dieren.

Eind augustus hebben wij als NOG-bestuur vergaderd, waarbij we de ontstane situatie en ons eigen handelen hebben geëvalueerd, en hebben gesproken over hoe nu verder te gaan. Richtlijnen en beperkingen door corona zullen ook komend jaar aan de orde zijn. Vanuit dat perspectief hebben wij het volgende besproken: 

  • de ALV die in oktober nog op het programma stond gaat niet door;
  • de bijeenkomst van NOG met fokcommissies is gepland op zaterdag 24 oktober a.s. te Harderwijk;
  • de ALV is nu gepland op zaterdag 24 april 2021, wij kunnen nog niet inschatten in welke vorm wij dat kunnen organiseren, de digitale mogelijkheden gaan wij onderzoeken. Nadere berichtgeving volgt komende winter;
  • wellicht gaan wij investeren in ICT om digitaal te vergaderen, de mogelijkheden worden de komende tijd onderzocht;
  • hoe verder te gaan met de cursus voor keurmeesters wordt nader onderzocht;
  • wij hopen dat wij komende zomer, met eventuele aanvullende maatregelen, weer in staat zijn om keuringen te organiseren. Wij gaan als NOG inventariseren op welke wijze wij hierbij organiserende instanties kunnen ondersteunen.

Ondanks alle beperkingen die nu gelden en ondanks alle onzekerheden over het verloop van corona geven wij de moed niet op. Wij hopen dat ook de fokkers, afdelingen, kring-besturen, fokcommissies etc. de moed en kracht hebben om door te gaan. Met name door ziektes hebben wij in het verleden ook de nodige problemen moeten overwinnen.

Onze insteek is om dienstbaar en ondersteunend te zijn richting fokkers en de verschillende organisaties die ons sinds jaar en dag helpen. Wij houden ons aanbevolen voor goede suggesties die ons kunnen helpen om de huidige problematiek het hoofd te bieden.

Namens het bestuur van de NOG,
Sietse van der Wal, voorzitter

06/09/20 Nieuw fokreglement Fokcommissie Boergeit

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit heeft haar fokreglement bijgewerkt.
Het nieuwe reglement - van september 2020 - kunt u hier inzien en downloaden.

06/09/20 ALV Fokgroep Toggenburger afgelast

Tot onze spijt wordt de algemene ledenvergadering van de Fokgroep Toggenburger, die op zaterdag 14 november 2020 zou plaatsvinden, geannuleerd. We vinden het niet verantwoord gezien de corona-ontwikkelingen om de vergadering door te laten gaan. 
Het bestuur bereidt een bestuursvoorstel voor waarover u binnenkort wordt ingelicht en kunt stemmen.
We houden u op de hoogte.

Namens het bestuur van de fokgroep Toggenburger,
Corrie Hoorweg

25/08/20 ALV 2020 afgelast

Het NOG-bestuur is afgelopen zaterdag bijeen geweest en heeft besloten om de geplande (qua datum al verschoven) ALV  van 24 oktober 2020 niet te laten plaats vinden. Eind september zal het bestuur zich melden met nadere gegevens over hoe de ALV in 2021 zal worden gehouden. 

10/08/20 Uitslag videokeuring Zuid-Nederland

Het covid-19 virus heeft voor velen,  onder wie ook de keuringsdeelnemers, gevolgen gehad. Al snel werd duidelijk dat er voor 1 september geen activiteiten plaats mochten vinden en ging er een streep door geplande keuringen. Om zo’n verloren jaar nog wat inhoud te geven, besloot het bestuur van St. Anna een videokeuring te organiseren en daarbij ook de leden van de verenigingen die mee doen aan de Zuid-Nederlandse keuring deel te laten nemen. De organisatie stelt vast dat het geheel een succes is geworden: er was veel belangstelling en het  deelnemersveld was ijzersterk. De ingezonden filmpjes moesten voldoen aan een bepaald protocol zodat de dieren zoveel mogelijk op dezelfde manier in beeld gebracht werden. Er werd een catalogus gemaakt en aan de hand van het catalogusnummer met bijpassend filmpje werden de geiten net als op een keuring in het veld op volgorde gezet met bijbehorende toelichting. Nooro’s Roza 26 van Huib Noordermeer werd algemeen kampioen.
- Lees hier het hele keuringsverslag van Piet van Haperen;
- Zie hier de catalogus.

12/07/20 Videokeuring Bokken - Kring van Geitenfokverenigingen 'Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden'

Dit jaar zal er in Lexmond geen bokkenkeuring worden gehouden. In navolging van de geslaagde videokeuring voor de geiten van de leden van de Kring A&V wordt nu iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de videokeuring voor boklammeren en volwassen bokken van de door de NOG erkende rassen. Filmpjes kunnen worden ingestuurd tot en met 25 juli a.s. Zie hier voor meer informatie.

2e Kwartaal 2020

28/06/20 Jaarverslag 2019 digitaal beschikbaar

Het jaarverslag over 2019 is nu digitaal in te zien en te downloaden. Per ongeluk is een verkeerde versie gedrukt, waardoor het geprinte jaarverslag helaas niet volledig is. Maar dat betekent ook dat er een goede reden is om de digitale versie nog eens na te lezen. Zo vindt u daarin onder meer de (in print ontbrekende) verslagen van Engel Kupers over foktechnische zaken en van Daphne Koene over de communicatie én enige aanvullende informatie van verschillende fokcommissies. We wensen u nogmaals veel leesplezier!

03/06/20 Corona-update IV - keuringen en inspecties

In de besluitvorming van de NOG is veiligheid voor alle betrokkenen een eerste prioriteit. Aan die veiligheid houden we onvoorwaardelijk vast.

Mede gezien de versoepelingen van de overheidsmaatregelen betekent dit niet, dat er niets mogelijk is. Het NOG-bestuur neemt echter vooralsnog geen initiatieven tot 1 september a.s. Dit zou kunnen veranderen als de pandemie zich zodanig ontwikkelt dat activiteiten weer mogelijk zijn. Maar zo ver is het nog lang niet.

Overigens heeft het NOG-bestuur zeer beperkte mogelijkheden tot het organiseren van activiteiten. Keuringen behoren tot de verantwoordelijkheid van de verenigingen en de meeste andere activiteiten worden door de fokcommissies georganiseerd. Zo is de organisatie van huisopnames in handen van de fokcommissies met hun (rasgebonden) inspecteurs. Gezamenlijk maken zij hierover afspraken en zij nemen ook de organisatie ter hand.

Onlangs is er door de Fokcommissie Boergeit een protocol gemaakt, waarmee gewerkt kan worden bij huis-opnames van geiten en bokken. Dit protocol is openbaar en kan eventueel opgestuurd worden. De Fokcommissie Wit heeft vergelijkbare plannen en verleent dispensatie aan die dieren waarvan de fokkers het niet verantwoord vinden om ze op te laten nemen. De Fokcommissies Toggenburger en Nubisch gaan geen activiteiten in deze richting ontwikkelen; Fokcommissie Toggenburger heeft al eerder laten weten voor dit jaar dispensatie te verlenen. Op dit moment is nog niet bekend welke stappen de Fokcommissie Bont zal zetten. Wij houden u daarvan op de hoogte.

19/05/20 Nieuw fokreglement Fokcommissie Boergeit

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit heeft haar fokreglement bijgewerkt.
Het nieuwe reglement - van mei 2020 - kunt u hier inzien en downloaden.

26/04/20 Corona-update III - keuringen en inspecties

Het samenkomen van mensen wordt sterk ontraden, dit heeft u allen kunnen volgen in het nieuws.
En er zijn ook regels opgesteld door onze regering.

Wij gaan er daarom dan ook van uit dat er dit jaar geen keuringen worden gehouden.  
Dat betekent dat er ook geen inspecties op keuringen kunnen plaatsvinden.

Fokkers van rassen waarvoor de inspectie een vereiste is voor de fokkerij zullen van hun fokcommissie te horen krijgen hoe zij met deze situatie zullen omgaan. Voor de rassen Boer en Nubisch geldt het principe JVR*JVR=JVR, daar zijn dus geen inspecties nodig om voort te kunnen met de fokkerij.

Fokcommissie Toggenburger heeft ons laten weten dat zij dit jaar voor dispensatie zullen gaan.
De andere fokcommissies (Wit en Bont) zullen hun beleid nog delen met hun achterban.

De NOG zal zeker tot 1 september geen beroep doen op diensten van hun inspecteurs en keurmeesters.

Wij hopen op betere tijden.
Voor nu en de toekomst, blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
het NOG-bestuur 

10/04/20 150ste geitenfokker in ZooEasy

De geiten-afdeling van ZooEasy heeft zijn 150ste NOG-fokker kunnen verwelkomen. Gisteren heeft Henk Kleinlugtebelt uit Vroomshoop een account in het stamboekprogramma gekregen. In het programma kunnen gegevens van eigen geiten worden vermeld en is onder meer informatie beschikbaar over afstamming. We hopen dat Henk snel z'n weg vindt in het programma en alle gemakken ervan ervaart!

09/04/20 ALV verplaatst naar 24 oktober

Door overmacht kan onze geplande Algemene Ledenvergadering op 18 april 2020 geen doorgang vinden. Ook hebben wij vernomen dat veel geitenverenigingen, door dezelfde omstandigheden,  hun ledenvergadering ook niet hebben kunnen houden. En daarmee ontbreekt de basis om met en namens de achterban te kunnen stemmen over de zaken die spelen –  het gewijzigde huishoudelijk reglement, het predicaat keuringstopper en de bestuursverkiezing – alsmede voor het verlenen van decharge voor de financiën.

Daarom hebben we onze Algemene Ledenvergadering verschoven naar 24 oktober 2020 in de Kiekmure te Harderwijk. Met deze verschuiving hebben de verenigingen de gelegenheid om voor die datum met hun leden te overleggen.

Daarbij komt dat een aantal fokcommissies dit voorjaar niet met hun fokkers heeft kunnen vergaderen en onderwerpen op het gebied van de fokkerij niet in stemming heeft kunnen brengen. Ook zij hebben zo de gelegenheid nog met hun fokkers bijeen te komen. Hun “bekrachtigingen” kunnen dan op 24 oktober alsnog ter bevestiging in de ALV behandeld worden.

Het volledige  jaarverslag over 2019 zullen wij begin mei bij alle fokkers, waarvan de de volledige post adresgegevens compleet staan in ZooEasy, op de mat laten vallen. Check derhalve z.s.m. de adresgegevens van u/uw leden in ZooEasy, en laat deze wijzigen of completeren wanneer dat nodig is. Op deze wijze hopen wij in ieder geval het contact met onze geitenfokkers te behouden.

Wij hopen dat u en uw naasten gezond blijven en dat de situatie inzake corona snel verbetert, zodat wellicht in de maanden juli, augustus en/of september nog keuringen kunnen worden georganiseerd en wij na de zomer onze geplande activiteiten voor en met de geitenfokkerij weer op kunnen pakken.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de NOG

08/04/20 Laatste nieuws Fokcommissie Wit

Helaas kan de fokkersdag van de Witte geiten op 16 mei 2020 niet doorgaan. De vervolgmaatregelen van de overheid geven geen ruimte voor bijeenkomsten. Er worden geen nieuwe data voor de afgelaste activiteiten geprikt. Hopelijk kunnen volgend jaar op de gebruikelijke data weer bijeenkomsten worden georganiseerd. De huldigingen en stemmingen schuiven door naar volgend jaar.

Statistieken Wit 2020 (vervanger voor het fokboek) gaat binnenkort naar de drukker. Door de komst van ZooEasy is het voor de fokkers mogelijk om dagelijks de actuele stand van geiten en bokken te zien, en terug te kijken in het verleden.  Het Fokboek wordt niet meer in zijn oorspronkelijke vorm uitgebracht. Er komt een dunnere uitgave beschikbaar zonder de Keurstamboekgeiten, Stamboekgeiten, voorlopige- en definitieve bokken. De prijs is 6,50 euro tijdens een geitenactiviteit of 10,00 euro bij verzenden. U kunt het geld overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0650 3728 08 t.n.v. H. Bierhof, Zutphen o.v.v. uw naam, adres en 'Statistieken Wit 2020'.

Afgelopen jaar is veel gevraagd van de rasgebonden inspecteurs. Het bestuur wil dit jaar net als bij de geiten, ook bij de bokken en huis-keuringen met minimaal één rasgebonden inspecteur aan de slag gaan. Verder wil het bestuur de witte GA-dieren mee laten keuren in de rubriek Witte geiten. Het is de insteek dat op 12 september a.s. de gelegenheid wordt geboden om dieren op te laten nemen in het stamboek.

Zie voor meer uitgebreide informatie: www.wittegeiten.org.

1e Kwartaal 2020

22/03/20 Corona-update II

Beste Nubische en Boergeit fokkers,

Morgen komt in het nieuws dat de Dag van het Schaap 2020 (gepland op 6 juni a.s.), door de onduidelijke status van grote publieksevenementen, uitgesteld wordt naar 2021. Daarmee vervalt onze geplande landelijke fokgroepkeuring in Ermelo.
Over een vervangende keuring later dit seizoen kunnen wij in deze fase geen uitspraken doen.
We zullen hierover - al naar gelang van de ontwikkelingen - later contact met jullie opnemen.
We hopen dat iedereen gevrijwaard blijft van het corona-virus en wensen jullie een goede gezondheid.

Namens de fokcommissie Nubisch en Boergeit,
Ivar ten Tuijnte en Theo van der Meer

13/03/20 Corona-update I

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus vinden wij het samenkomen van mensen op dit moment – ongeacht het aantal – niet wenselijk.

Wij zullen de Algemene Ledenvergadering van de NOG (gepland op 18 april a.s.) dan ook voor onbepaalde tijd opschorten.

Op de NOG-site staan onder ‘Agenda’  diverse data voor reeds geplande bijeenkomsten.
Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten afgelast of opgeschort, of zullen deze op een alternatieve wijze plaatsvinden.

*** Houd u de agenda goed in de gaten voor actuele informatie - de agenda wordt regelmatig bijgewerkt! ***

Wij horen graag per ommegaande van de betreffende organisatoren of bijeenkomsten al dan niet doorgang vinden.
Vervolgens zullen wij dit via Facebook en website delen met onze achterban.

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe! 

Met vriendelijke groet,
het NOG-bestuur

10/03/20 Geboorte

Op 21 februari jl. zijn Cees en Charlotte Brouwer de gelukkige ouders geworden van zoon Tije. Cees fokt Bonte geiten (CAE/CL vrij) en is lid van de verenigingen Fryslân en DES Hagestein. 

In de hoop dat Tije net zo'n passie zal krijgen voor het fokken van geiten als zijn ouders, wensen we de familie veel geluk samen!

geboorte Tije Brouwer def

02/01/20 In Memoriam - Gepassioneerd geitenman Jan van Burgsteden

Op 29 december 2019 is Jan van Burgsteden op 83-jarige leeftijd overleden. Jan zijn hele leven heeft feitelijk in het teken van geiten gestaan, zowel als topfokker van Toggenburger geiten als ook als spinfunctionaris binnen de NOG. Sinds 1967 heeft Jan met zijn vrouw Rika in 'De Voorpost' in Eesveen gewoond en sinds 1963 was hij al behept met 'het geitenvirus', in totaal ruim 57 jaar!
Vanaf 1972 was hij, tot de opheffing van de provinciale bonden, verantwoordelijk voor de stamboekadministratie van de Overijsselse Bond en later ook van de Bonden van Drenthe, Gelderland, Noord- en Zuid Holland. Van 1982 tot 2004 was Jan landelijk stamboek-administrateur van de NOG en als zodanig feitelijk 'een wandelende almanak' voor geiten fokkend Nederland. Hij kende van tientallen fokfamilies de afstamming in vaak een 10-tal generaties of nog meer!
Logisch dat daardoor in de hoogtijdagen van de NOG in de 80’er jaren van de vorige eeuw bij Jan en Rika de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 'roodgloeiend' stond met vragen betreffende de fokkerij, Jan genoot ervan!
Voor alle verdiensten voor de NOG is Jan erelid geworden en op 29 april 1998 is hij geridderd voor alle werk voor de geitenfokkerij in Nederland.

Ook als keurmeester en stamboekinspecteur is Jan 'vanaf het eerste uur' actief geweest. Met zijn karaktervolle persoonlijkheid en uitgesproken visie heeft hij voor alle rassen in het algemeen en het Toggenburger ras in het bijzonder honderden opnames verzorgd!
De resultaten werden altijd in heel heldere bewoordingen gedeeld met de fokkers.

Niet onvermeld mag blijven de verdiensten die hij heeft gehad voor de Toggenburger geitenfokkerij, het geitenras dat Jan het meest dierbaar was. Vanaf de oprichting van de fokcommissies was hij toegewijd adviseur van deze fokcommissie waarvoor hij ook tientallen jaren 'het bokken- en bokmoederboek' heeft verzorgd met een duidelijke herkenbare 'Van Burgsteden-uitstraling'. 

Tot slot is het belangrijk de fokkerij-prestaties met betrekking tot Toggenburger geiten van Jan van Burgsteden te noemen. Gedurende zijn hele leven heeft hij vast gehouden aan zijn 'true type' met de nadruk op robuustheid met behoud van voldoende melkopdruk. Door hem gefokte bokken - die een grote invloed op de fokkerij hebben gehad - zijn bijvoorbeeld Nivard, die met name tot wasdom is gekomen in de fokkerij van wijlen Jan Lanting en bot en robuustheid gebracht heeft, en Albert, ontsproten aan de roemruchte fokkerij van wijlen mevrouw Klaassens in Gieten. Een van de laatste topgeiten van Jan was de geit Filiz, een modelgeit opgenomen met 93 punten, en verantwoordelijk voor een heel eigen foklijn. 'De Voorpost', de stal van Jan van Burgsteden, is sinds 2012 het eerste fokcentrum van Nederlandse Toggenburgers dat erkend is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Namens de NOG - en de fokgroep Toggenburger in het bijzonder - wil ik Jan danken voor alles wat hij 'voor geitenfokkend  Nederland' heeft gedaan.

Doede de Jong,
voorzitter fokcommissie Toggenburger


2019

11/12/19 Beëindiging Keuringscommissie Zuid-oost Friesland

Tot haar spijt moet Keuringscommissie Zuid-oost Friesland stoppen met haar keuringen. De Keuringscommissie is in 2006 ontstaan uit de Kring en geitenfokvereniging Jubbega. Sindsdien zijn altijd gemoedelijke en mooie keuringen gehouden, met leuke deelnemers.
Nadat de commissie 13 jaar keuringen in manege De Haan te Jubbega heeft georganiseerd, is daaraan nu helaas een eind gekomen. Het aantal opgegeven dieren is teruggelopen van 120 naar 40. Dit komt mede omdat een aantal vaste deelnemers is gestopt en een aantal certificaatwaardig is geworden. Daarbij komt dat het aantal sponsors is afgenomen, terwijl de onkosten zijn gestegen. Het is daarom voor de commissie financieel niet meer haalbaar om een keuring te organiseren.
De Keuringscommissie bedankt alle deelnemers voor het inzenden van hun dieren in al die jaren en voor hun inbreng om er elke keer een gezellige keuring van te maken.
Namens het bestuur (voorzitster mw. R. Ponne, penningmeester mw. B. Fekken, leden G. de Vries, Tj. Jonker en comb. Boek),
secretaris H. Mulder

11/12/19 Nieuw fokreglement Fokcommissie Toggenburger

In de ledenvergadering van afgelopen november zijn een paar besluiten genomen die leiden tot aanpassing van het fokreglement: de hoogtemaat-eis voor jongen bokken is verdwenen en de eisen voor modelgeiten zijn iets gewijzigd. Het nieuwe fokreglement zal naar verwachting worden bekrachtigd op de ALV van de NOG, die wordt gehouden op 18 april 2020. De nieuwe versie van het reglement is alvast op de site gepubliceerd onder 'Informatie - Fokreglementen'.