ZooEasy

Stamboekprogramma ZooEasy

Bent u lid van een vereniging van de NOG en wilt u toegang tot het nieuwe stamboekprogramma? Dat kan zonder bijkomende kosten!

Stuurt u dan, met het mailadres waarop u in de toekomst ook uw digitale afstammingspapieren wilt ontvangen, een e-mail met het verzoek om een eigen account in ZooEasy aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam, adres en de vereniging waarop uw geiten geregistreerd staan (of uw lidnummer).

U ontvangt dan binnen afzienbare tijd twee berichten terug:

  1. Een mail van de NOG-beheerder van het stamboekprogramma met een korte handleiding
  2. Een automatische mail van ZooEasy met een link om in te loggen en het wachtwoord.

We wensen u daarna veel plezier met uw account.

Namens het bestuur van de NOG,
Ivar ten Tuynte en Theo van der Meer,
Beheerders ZooEasy

Toegang en handleiding ZooEasy

U kunt hier eenvoudig inloggen in ZooEasy.

Op de ALV van 20 april 2019 is deze handleiding gepresenteerd.
Kijkt u die nog eens rustig door, zodat u zich het programma goed eigen kunt maken.

Lammeren in ZooEasy

Als u eenmaal een account hebt, zult u hopelijk naar verloop van tijd ervaren welke mogelijkheden dit programma allemaal heeft. 

Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel lammeren zijn geregistreerd in de periode van 1 januari - 29 maart 2020
(met dank aan Corrie Hoorweg, die ons deze grafiek toestuurde):Lammeren in ZooEasy

Proefdekking in ZooEasy

Bij een aantal rassen is een grote verwantschap in de populatie een probleem. Het is dan moeilijk een onverwante bok te vinden om je geiten te dekken. ZooEasy kan u helpen een bok te vinden met de laagst mogelijke verwantschap. Door vóór aankoop van een bok of in ieder geval vóór een dekking al te kijken in ZooEasy hoe de verwantschap is tussen de twee dieren die je aan elkaar wilt paren. Dit gaat via het uitvoeren van een zogenaamde ‘proefdekking’. U krijgt als resultaat zowel een berekening van de verwantschap tussen de geit en de bok, maar ook kunt u een proefstamboom bekijken van het fictieve lam, waarbij ook het inteeltpercentage van het lam gepresenteerd wordt.

In deze instructie wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een proefdekking uitvoert in ZooEasy en hoe u de resultaten naar boven haalt waarop u uw keuzen (mede) kunt bepalen.

Welkom op de website van de NOG


Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten:

  • de Nederlandse Witte geit;
  • de Nederlandse Toggenburger geit;
  • de Nederlandse Bonte geit;
  • de Nederlandse Nubische geit;
  • de Nederlandse Boergeit.

Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.

Uitgebreide informatie over de verschillende rassen vind u terug op de websites van de fokcommissies.

Onze leden zijn de plaatselijke verenigingen (zie: afdelingen). De individuele fokkers kunnen lid worden van een plaatselijke vereniging en zijn dan verbonden met de NOG. Zij kunnen vervolgens gebruik maken van de diensten van de NOG.

Afhankelijk van het ras zijn zij ook aangesloten bij de desbetreffende fokcommissie en zijn zij ook daar welkom op bijeenkomsten en evenementen.

NIEUWS

30/09/21 Overlijden erelid Gerrit Looijen

Ons bereikte het droevige bericht dat op 27 september jl. Gerrit Looijen, erelid van de NOG, op 83-jarige leeftijd is overleden.

Gerrit is bijna 50 jaar actief geweest in de geitenwereld. Begin jaren 60 trad hij in dienst bij de rijksveeteeltconsulent in Zuid-Holland, die een belangrijke rol speelde voor de geitenfokkerij. In samenwerking met de Provinciale Bond werden veel afdelingskeuringen gehouden, waarbij het keuren en inspectiewerk door medewerkers van het consulentschap werd gedaan. Gerrit was vaak aanwezig als jurylid op plaatselijke, regionale, provinciale en nationale tentoonstellingen.

Verder was Gerrit vijf jaar secretaris-penningmeester van de Bond in Zuid-Holland en ongeveer acht jaar penningmeester van de NOG. Tot enkele jaren geleden hield hij op bijeenkomsten ook lezingen over bijvoorbeeld goede voeding. Zijn vrouw Ria verzorgde bijna 40 jaar de administratie van het maandblad 'De Geitenhouderij'.

Er is gelegenheid tot condoleren op 30 september van 19.30 tot 20.30 uur in Het Uitvaarthuis in Bodegraven. Tevens is een condoleanceregister geopend op www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren (code: GLooijen). De rouwdienst wordt gehouden op 1 oktober om 11.00 uur in de Dorpskerk in Bodegraven. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij betuigen onze deelneming en wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe.

22/07/21 Landelijke NCW-keuring op zaterdag 11 september

Het NOG-bestuur is verheugd om te kunnen melden dat de landelijke NCW-keuring te houden op 11 september te Jubbega in principe doorgaat. Er zijn voldoende aanmeldingen om er met elkaar een mooie dag van te maken. Uiteraard hopen we dat er zoveel mogelijk dieren aanwezig zullen zijn. 
Aanmelden kan tot 14 augustus op het het volgende email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Graag naam, nummer en geboortedatum van de geiten vermelden. Verder is het RvO-relatienummer van belang om de dieren centraal aan- en af te kunnen melden. 
Voor deelname aan de keuring hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.
Graag tot ziens op 11 september!
Engel Kupers 

18/06/21 Financiële bijdrage keuringen uit stimuleringsfonds

Op de ALV heeft het NOG-bestuur aangekondigd dit jaar geld beschikbaar te stellen voor het organiseren van keuringen, om zo het contact met en tussen de fokkers te behouden (zie onder punt 5. van de vergadernotulen). Inmiddels zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen al weer diverse initiatieven genomen en een aantal keuringsdata bekend gemaakt.

Naar aanleiding van de eerste aanvraag voor een financiële bijdrage uit het steunfonds heeft het NOG-bestuur in zijn vergadering van 17 juni jl. de regeling verder uitgewerkt. Er is besloten dat álle in 2021 te organiseren keuringen voor een vergoeding in aanmerking komen, dus alle geiten-, bokken- en lammerenkeuringen georganiseerd door verenigingen, kringen, fokcommissies en de SLG.
Onderdeel van de regeling is dat de organisatie geen inschrijfgeld int. De secretariaten ontvangen op korte termijn de verdere details van de regeling.

18/06/21 Inventarisatie landelijke NCW-keuring

Het NOG-bestuur onderzoekt de mogelijkheid om op zaterdag 11 september in Jubbega een landelijke NCW-keuring te organiseren. De noordelijke bonden hebben laten weten dat zij tot hun spijt, vanwege de coronamaatregelen, niet in staat zijn om dat te doen.

Voor het houden van een goede keuring is het wenselijk dat er tenminste 60 dieren aanwezig zijn. Daarom doet het bestuur hierbij een oproep aan alle NCW-houders om vóór 1 juli a.s. kenbaar te maken met hoeveel dieren zij aan deze keuring willen deelnemen.

De opgave kan worden verstuurd naar Engel Kupers via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Na 1 juli zal het bestuur zo snel mogelijk bekend maken of de keuring doorgang kan vinden.

04/06/21 Erkenning voor alle vijf rassen goedgekeurd

Goed nieuws van de RvO: de erkenning voor de vijf NOG-rassen is rond. Na de Algemene Leden Vergadering zijn de fokprogramma’s aangepast aan de op de ALV bekrachtigde regels en ingediend bij de beoordelingscommissie van de RvO. Inmiddels heeft de NOG de bevestiging ontvangen dat de fokprogramma’s in orde zijn en de erkenning gehandhaafd blijft.

Naast de update van de fokprogramma’s zijn ook de meest recente gegevens toegevoegd met betrekking tot inteelt en aantallen. Ieder ras moet over voldoende fokkers en dieren beschikken om een succesvolle fokkerij te kunnen waarborgen.

Het belang van de erkenning is meer dan een verruiming van mogelijkheden voor export. Wat mij betreft is het vooral een kwaliteitskeurmerk. Met de erkenning voldoet ieder ras aan de eisen die volgens de richtlijnen van de Europese verordening gelden voor instandhouding en verbetering van het ras. Een mooie opsteker voor het werk van de fokcommissies.

Ondanks dat de aantallen zowel bij de geitenhouders als bij de geiten nog steeds teruglopen is het voor de erkenning nog geen probleem. Opvallend is wel dat er veel verschil is tussen de rassen; wat daarvan de oorzaak is, is zomaar niet te zeggen. Wel lijkt het een trend dat rassen die wat meer ‘gebruikersgemak’ hebben, zich op een grotere populariteit kunnen verheugen.

Engel Kupers,
Bestuurslid Fokkerijzaken

03/06/21 Landelijke keuring


Onlangs heeft het NOG-bestuur aangekondigd te bezien of in september een nationale keuring kan worden georganiseerd. Kort daarna heeft de Stichting Landelijke Geitenkeuring (SLG) openbaar gemaakt dat zij van plan is in augustus een landelijke keuring te houden.

Wij menen dat het organiseren van twee landelijke keuringen binnen een tijdsbestek van één maand niet wenselijk is; daarmee zijn de individuele fokkers niet gediend. Daarom ziet het bestuur – na rijp beraad – af van het organiseren van een keuring en krijgt de SLG alle ruimte om haar ambities waar te maken. Een datum in september heeft daarbij overigens onze voorkeur.

In het najaar zullen het NOG-bestuur en de SLG nader overleg voeren, zodat misverstanden in de toekomst hopelijk kunnen worden voorkomen.

24/05/21 Nationaal Geiten Event opnieuw doorgeschoven

Helaas vindt er ook dit jaar geen Nationaal Geiten Event (NGE) plaats. De organisatoren hebben onlangs besloten om de derde editie opnieuw door te schuiven. Zie hier voor meer informatie.

Zoals tijdens de ALV van de NOG is besproken - en is na te lezen is in de notulen (onder punt 11) - bekijkt het NOG-bestuur de mogelijkheid om in het najaar een landelijke keuring te organiseren. De voorlopige datum is zaterdag 11 september. Nadere mededelingen volgen zodra hierover meer bekend is.

05/05/21 ALV en jaarverslag

De algemene ledenvergadering van de NOG is dit jaar - vanwege de corona-maatregelen - digitaal gehouden op 24 april. 
Er hebben 24 personen deelgenomen, onder wie vertegenwoordigers van twaalf (van in totaal zeventien) verenigingen.

In de vergadering is onder meer het Jaarverslag over 2020 besproken, dat in print aan alle fokkers is gestuurd en uiteraard ook digitaal kan worden ingezien.  

Ook de notulen en presentatie zijn digitaal beschikbaar via 'Informatie - jaarvergaderingen'.

03/03/21 Ledenvergadering fokcommissie Nubisch

Het bestuur van de fokgroep organiseert voor fokkers en liefhebbers van het Nubische ras op vrijdag 12 maart 2021 haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering zal online worden gehouden via Microsoft Teams en begint om 20.00 uur.

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden door vóór 10 maart een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij krijgen vervolgens ruim voordat de vergadering plaatsvindt de algemene informatie over Teams-vergaderingen en een link om op 12 maart in te loggen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin de Haas, secretaris van de fokgroep, via 06-51713967 (op werkdagen na 18.00 uur, zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 21.00 uur).

03/02/21 Onderlinge contacten en bijeenkomst fokcommissie Boergeit

In deze tijden van beperkte fysieke sociale contacten doen de Boergeit-fokkers erg hun best met elkaar in contact te blijven door nieuws en andere leuke dingen te delen in hun gezamenlijke WhatsApp-groep. Alle (aspirant-)stamboekfokkers kunnen zich voor die groep aanmelden bij voorzitter Theo van der Meer.

Verder organiseert het bestuur een online vergadering met fokkers en geïnteresseerden, die wordt gehouden op zaterdag 27 maart a.s.

Zie hier voor meer informatie over de WhatsApp-groep en de vergadering.
 

***** alle (eerdere) nieuwsberichten vindt u voortaan onder 'Informatie - Actueel' *****
***** de informatie over ZooEasy is verplaatst naar 'Algemeen - ZooEasy' *****