Organisatie van de N.O.G.

 
 

De N.O.G.
De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij richt op de stamboekfokkerij van geiten in Nederland.
Veel vrijwilligers zetten zich elk jaar opnieuw weer in voor het levend houden van de geitenfokkerij zoals we die al decennia lang kennen en waaraan we gehecht zijn. De belangrijkste doelstelling van de N.O.G. is het stimuleren van het fokken en houden van geiten in Nederland. De N.O.G. had tot 1 januari 2012 als enige organisatie in Nederland, de officiële overheidserkenning om als veeverbeterings- organisatie voor vijf geitenrassen stamboek te voeren. Bovendien mocht zij het prestatie-onderzoek reglementeren en (laten) uitvoeren met betrekking tot melk- en vleesproductie. De N.O.G. houdt ook na januari 2012 het stamboek van de vijf rassen bij en registreert de afstamming van alle andere geitenrassen. Erkend zijn door de overheid als stamboekorganisatie is niet verplicht en heeft voor de aangesloten leden zowel voor- als nadelen. In 2014 bepalen de leden het toekomstbeleid in deze.

Historie
De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (N.O.G.) is opgericht in 1916. De NOG is de grootste organisatie voor geitenfokkers in Nederland. Door de jaren heen is met de veranderingen in de maatschappij ook de rol en de organisatie van de N.O.G. veranderd. Oorspronkelijk was de organisatie opgebouwd uit provinciale bonden en was er in bijna iedere plaats wel een geitenfokvereniging. Door de toenemende mobiliteit zijn verenigingen samengegaan. Daarmee is het aantal verenigingen van honderden naar tweeëntwintig teruggegaan. Begin 2000 is binnen de N.O.G. de structuur met bonden ter discussie gesteld in de beleidsnotitie “De bakens verzet” en heeft een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. Dit plan is vervolgens goedgekeurd en vormde de leidraad voor de nieuwe landelijke opzet waarmee wij nu alweer een heel aantal jaren werken.

Omvang
 In het stamboek staat de afstamming van ruim honderdvijftig duizend geiten opgeslagen, inclusief nadere gegevens. De maar liefst ruim vijfduizend levende, ingeschreven geiten zijn in het bezit van zowel hobbyfokkers als van beroepsmatige geitenhouders. Zij staan ingeschreven in de vijf stamboeken die de N.O.G. bijhoudt, namelijk de Nederlandse Witte geit, de Nederlandse Bonte geit, de Nederlandse Toggenburger geit, de Nederlandse Nubische geit en de Nederlandse Boergeit. Daarnaast kennen wij een register voor de “Nederlandse Melkgeit”, waarvan bijna vierduizend dieren zijn geregistreerd. Van alle andere geitenrassen kan de afstamming ook door de N.O.G. worden geregistreerd. Te denken valt onder andere aan dieren van de rassen Angora-, Dwerg- en Wallische geit, de Duitse Edelgeit, de Franse Alpinegeit en de Land- en Hertengeit. Naast de N.O.G. zijn er ook nog andere organisaties op het gebied van de geitenfokkerij actief. De meeste uitsluitend voor één bepaald ras, terwijl veel beroepsmatige geitenhouders die naast melkgeiten ook stamboekgeiten houden tevens bij een beroepsgroep organisatie zullen zijn aangesloten.

Opbouw N.O.G.
Het hoogste orgaan in de N.O.G.-organisatie is de algemene ledenvergadering. In deze ledenvergadering is elke geitenfokvereniging vertegenwoordigd. Het aanwezige verenigingslid dat de vereniging vertegenwoordigt, heeft stemrecht naar rato van het aantal leden van de vereniging op 1 januari van het betreffende jaar. De ledenvergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen en heeft tot taak het bestuur te kiezen en te controleren, waarmee tevens de commissies onder het bestuur worden gecontroleerd. Daarnaast is de ledenvergadering het orgaan waarin binnen de N.O.G. de beleidsbesluiten worden genomen. De N.O.G. wordt geleid door een bestuur, gekozen door de leden, op basis van kwaliteiten en interesses. Het bestaat volgens de statuten uit vijf leden met als taken voorzitter (tevens public relations), secretaris, penningmeester, bestuurslid fokkerijaangelegenheden en bestuurslid stamboekzaken. De bestuursleden hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden, waarop zij kunnen worden aangesproken op grond van het te ontwikkelen en uit te voeren beleid. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies.

Besturen van de N.O.G. in 2013
Al enkele jaren was er binnen de N.O.G. sprake van een tekort aan bestuursleden en gebrek aan interesse tot het bestuur toe te treden.. In het afgelopen jaar moest ten gevolge daarvan gedeald worden met het feit dat er geen voorzitter en secretaris meer waren. Secretariaatstaken werden waargenomen door Jan Hoogervorst, terwijl Janny den Braber zorgde voor continuïteit op financieel gebied. Van een bestuur was geen sprake. Op de Algemene ledenvergadering in april kregen leden van de scholingscommissie Herman Hoekstra  en Theo van der Meer een opdracht van het hoogste orgaan van de N.O.G.: de gezamenlijke verenigingen. Opdracht was de redenen en omstandigheden te onderzoeken, die maken, dat mensen zich niet aanmelden om het N.O.G. bestuur te komen versterken. Vervolgens zou een voorstel uitgewerkt worden hoe deze omstandigheden zodanig om te buigen, dat wél enthousiaste bestuursleden te vinden zijn. Met deze gewijzigde omstandigheden als uitgangspunt zouden potentiële bestuursleden benaderd worden die het N.O.G.-bestuur compleet zouden kunnen maken. Deze opdracht zou in maximaal een half jaar uitgewerkt worden, waarna een buitengewone ledenvergadering bijeengeroepen zou worden in november. Het complete voorstel zou dan voorgelegd worden aan de leden, die over dit pakket zouden kunnen stemmen. Het halve jaar is goed gebruikt. Er is door beide heren met veel mensen uit de organisatie gesproken en nagedacht over de organisatiestructuur en de uit te voeren taken, te beginnen met de oud bestuurders, maar uitgebreid naar een brede vertegenwoordiging van fokkers, van jong tot oud. Bij uitwerking van een voorstel is als hoofdlijn aangehouden dat geen grote structuurwijziging nodig is na de wijziging n.a.v. “de bakens verzet”. Wel moeten een aantal zaken aangescherpt worden. Meer decentraliseren en uitbesteden van taken door het N.O.G.-bestuur naar mensen met ideeën en kwaliteiten zal kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid en breed draagvlak, een proces dat enkele jaren tijd in beslag zal nemen. Dit maakt meteen een kleiner bestuur met minder eigen taken mogelijk, dat meer als facilitator van de inhoud gaat optreden en minder stuurt. Algemeen bestuurlijke en financiële zaken blijven dan over bij een kleiner bestuur. Taken moeten dan, of ze nu in of buiten het bestuur liggen, meer in “eigen tijd en tempo” verricht kunnen worden. Het moet zo leuk zijn en blijven om te besturen. De eisen die in het verleden, soms impliciet, gesteld zijn aan bestuursleden heeft het besturen ook al in het verleden soms onaantrekkelijk gemaakt. Dit imago moet om. Dat kan door minder hoge eisen te stellen aan bestuurders en (bestuurlijke) taken breder in de organisatie uit te laten voeren door ter zake deskundige en enthousiaste leden (of zelfs niet-leden) in eigen tijd en tempo. De jongere generatie veel uitgebreider betrekken en met elkaar verbinden op meer moderne wijze kan vervolgens zorgen voor invulling van het uitvoeren van taken op de langere termijn en verbeteren van het bestuurlijk imago op de wat kortere termijn. De N.O.G. moet een club zijn waarmee alle leden zich verbonden kunnen voelen en waar ieder het zijne kan vinden en halen. Tenslotte is de online beschikbaarheid van stamboek- en afstammingsgegevens een must in ons digitale tijdperk waarin je alles online kunt vinden.

De werkelijkheid
De conclusies die getrokken werden aan de hand van het onderzoek en het zoeken naar bestuursleden zijn anders. Het beeld dat bij veel mensen bestaat is, dat het besturen van de N.O.G. een flinke klus is waar voor de bestuurders veel tijd mee gemoeid is. Die tijd gaat volgens dit beeld zitten in vergaderen op vaste tijdstippen en daarbuiten moet dagelijks tot wekelijks veel aandacht besteed worden aan bestuurlijke taken. De betrokkenheid van de leden bij het landelijk bestuur is niet erg groot. Mede doordat veel taken ook van oudsher binnen het bestuur liggen en ook zijn blijven liggen is ook nooit veel gevraagd van de leden. De organisatie “liep” als vanzelf. In het rondje door Nederland kwamen onderzoekers Hoekstra en van der Meer veel enthousiasme tegen, ook bij de jongere generatie, maar deze generatie is tot noch toe maar weinig betrokken bij (bestuurlijke) taken binnen de N.O.G. Met het ouderwetse “besturen” hebben de jongere leden dan ook helemaal niets. Op termijn zullen we onze statuten en het huishoudelijk reglement moeten aanpassen aan een modernere wijze van besturen. Veel mensen kennen in hun omgeving mensen die geiten houden, maar die geen lid zijn van een geitenfokvereniging. Hier ligt een flink potentieel aan nieuwe leden waarmee geen contact is / die de meerwaarde van de N.O.G. niet kennen. Veel fokkers, met name degenen die gewend zijn om te gaan met online informatie, missen een gemakkelijke toegankelijkheid tot gegevens uit het stamboek registratie programma GReIS (dus zonder tussenkomst van derden). Met deze conclusies werd verder gewerkt bij het zoeken naar gegadigden voor het bestuur. Om daarbij mensen enthousiast te kunnen krijgen werden een aantal voorzorgsmaatregelen al genomen, waarmee het voor potentiële kandidaten aantrekkelijker zou worden. Deze maatregelen werden concreet in het rapport genoemd en kwamen dan ook in het voorstel van de onderzoekers aan de leden terecht.
1. Breng zoveel mogelijk taken die nu officieel binnen het bestuur van de N.O.G. horen naar capabele en geïnteresseerde leden / commissies toe, die deze taken vervolgens kunnen uitvoeren in eigen tijd en tempo.
In uitwerking leidde dit tot de volgende herverdeling:
a. Stamboekzaken en Fokkerijzaken
 zullen worden uitgevoerd door de scholingscommissie (dit was al enkele jaren de praktijk) b. Taken m.b.t. het vakblad Geitenhouderij worden gecontinueerd door Frans Stolk (Tienhoven, ZH), evenals taken m.b.t. het Platform Kleinschalige Schapenen geitenhouderij
c. Taken m.b.t. stamboekerkenning worden gecontinueerd door Engel Kupers (Nieuwe Pekela, Gr, ) d. Er komt een tijdelijke commissie “toekomst N.O.G.” onder leiding van André Koekkoek (Wijhe, Ov, met medewerking van Bas Bierhof (Zutphen, Gld) die nieuwe zaken voor de N.O.G. uitwerkt en leden uitdaagt deel te nemen aan ontwikkelingen binnen de N.O.G.
2. Zorg dat de taken die binnen het bestuur blijven zodanig uitgedund zijn, dat volstaan kan worden met 2 tot maximaal 3 bestuursvergaderingen per jaar voor een bestuur dat bestaat uit 3 personen (voorzitter, secretaris en penningmeester). Met deze gegevend en uitgangspunten werden meerdere mensen actief benaderd voor een bestuursfunctie. Nadat geen voorzitter gerekruteerd kon worden werd het volgende voorstel opgenomen:
a. Doede de Jong (Spannum Fr) neemt voor vier jaren de voorzitterstaken op zich, waarbij hij ondersteund wordt door zijn collega’s uit de scholingscommissie 
b. Janny den Braber continueert gedurende deze periode de financiële zaken. In de afgelopen jaren heeft Janny deze taak met veel zorgvuldigheid en zonder aanmerkingen uitgevoerd, wat vertrouwen geeft in een goede invulling voor de komende jaren.
c. Jan Hogervorst neemt de secretariële taken op zich en wordt hierbij ondersteund vanuit de scholingscommissie
3. Geef leden die taken uitvoeren spreektijd op de ALV om toe te lichten wat er speelt of gaat spelen of gespeeld heeft
4. Temper de vaak hoge verwachtingen van de leden: we hebben geen professionele organisatie maar een organisatie van vrijwilligers. Men zal genoegen moeten nemen met wat het is of anders zelf moeten gaan besturen!
a. Dit punt leidde onder meer tot de conclusie dat alleen nog digitaal gewerkt zal worden door de N.O.G. Niet alleen scheelt dit veel werk, maar ook vanuit kostenoogpunt is het een verstandige keuze. Op de buitengewone ledenvergadering van 2 november, die druk bezocht werd, werd ingestemd met het voorstel. Wel werden er opmerkingen geplaatst bij de constructie, dat er geen officieel bestuur is maar dat ten gevolge van het ontbreken van nieuwe aanwas alleen de taken gecontinueerd worden. Toegezegd werd aan reparatie hiervan zo mogelijk verdere uitwerking te geven.

Fokreglement

Klik hier voor het Fokreglement 2016
Klik hier voor het Fokreglement Wit
Klik hier voor het Fokreglement Bont
Klik hier voor het Fokreglement toggenburger
Klik hier voor het Fokreglement Nubisch
Klik hier voor het Fokreglement Boer

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook