Update 24-06

Overgangsperiode Q-koorts vaccinatie besloten keuringen

Vanochtend is uit telefonische contact tussen het Platform KSG en de dossierhouder van het ministerie van EZ het volgende aan ons bekend geworden:

  • Er komt een overgangsperiode voor het gedogen van de zogenaamde besloten keuringen waarbij de deelnemende dieren niet tegen Q-koorts zijn gevaccineerd.
  • Deze periode duurt 6 weken en loopt vanaf 2 juli 2014 tot en met 13 augustus 2014.
  • Deze periode zal niet worden verlengd.
  • Gedurende deze periode wordt niet handhavend opgetreden.
  • De overgangsperiode geldt voor iedere organisator van keuringen van schapen of geiten.
  • Eind van deze week stuurt EZ een brief aan de koepelorganisaties in de schapen- en geitensector, waaronder het Platform KSG.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is onder voorbehoud van de hierboven aangekondigde brief van EZ. Zodra deze brief is ontvangen, zullen wij de brief verspreiden aan alle ons bekende belanghebbenden.

Q-koorts vaccinatie en besloten keuringen

In de afgelopen jaren heeft de overheid gedoogd dat er niet gevaccineerd werd voor besloten keuringen. Deze gedoogsituatie is ontstaan door een interpretatie van de tijdelijke wetgeving aangaande Q-koorts. Het ministerie heeft aangekondigd dat zij deze gedoogsituatie wil beëindigen.

Over de ontstane situatie hebben we enkele keren overleg gevoerd met het ministerie en de nVWA. We hebben nadrukkelijk het belang van besloten keuringen onderbouwd alsmede hebben we aannemelijk gemaakt dat hier nagenoeg geen risico voor de verspreiding van Q-koorts bestaat. Tenslotte heeft het ministerie medegedeeld dat men de besloten keuringen NIET meer gedoogt. Dit houdt in dat u de dieren die op een keuring of op een ander evenement komen moet vaccineren tegen Q-koorts.

Het ministerie beroept zich uitsluitend en alleen op de wetgeving. Men heeft nauwelijks begrip voor het gegeven dat hier sprake is van een "nihil" risico.

Gezien de onbevredigende argumentatie hebben we deze zaak op de agenda gezet van het komende beleidsoverleg met de directeur Dierziekten en Voedselveiligheid. We zullen het belang van besloten keuringen bepleiten zowel voor het behoud en het functioneren van de stamboekverenigingen als voor het behoud van een gezonde en vitale populatie fokdieren.

Suffolk Stamboek Nederland sluit zich aan bij het Platform KSG

Het Suffolk Stamboek Nederland heeft zich aangemeld als 23-ste lid van het Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.

Het Platform KSG bestaat nu uit alle Nederlandse geitenrasverenigingen/stamboeken (5 verenigingen), 17 schapenrasverenigingen/stamboeken en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH). Daarnaast is er een samenwerking met de Stichting Kinderboerderijen Nederland en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Via de verenigingen zijn er ongeveer 4500 houders van schapen en geiten bij het platform aangesloten.

Het recente succes van onze inzet voor rechtvaardige I&R tarieven heeft weer eens laten zien hoe belangrijk een gezamenlijke belangenbehartiging is.

Informatie via het Platform KSG: Q-koortsvaccinatie en keuringen.

In de afgelopen jaren heeft de overheid gedoogd dat er niet gevaccineerd werd voor besloten keuringen.
Deze gedoogsituatie is ontstaan door een interpretatie van de tijdelijke wetgeving aangaande Q-koorts, hiervan was het ministerie op de hoogte.
Naar aanleiding van een incident heeft de dossierhouder van het ministerie aangekondigd dat men deze gedoogsituatie wilde beëindigen.
Over de ontstane situatie hebben we enkele keren overleg gevoerd met het ministerie en de nVWA .
We hebben nadrukkelijk het belang van besloten keuringen onderbouwd alsmede hebben we aannemelijk gemaakt dat hier nagenoeg geen risico voor de verspreiding van Q-koorts bestaat. Tenslotte heeft het ministerie besloten om de “besloten keuringen” vanaf dit moment NIET meer te gedogen.
Dit houdt in dat u de dieren die op een keuring of op een ander evenement komen, volgens de geldende regelgeving moet vaccineren tegen Q-koorts. Het ministerie beroept zich uitsluitend en alleen op de tijdelijke wetgeving , men heeft nauwelijks begrip voor het gegeven dat er sprake is van een “nihil“ risico. Gezien de onbevredigende argumentatie hebben we deze zaak op de agenda gezet van het komende beleidsoverleg met de directeur Dierziekten en Voedselveiligheid.
We zullen het belang van besloten keuringen bepleiten zowel voor het behoud en het functioneren van de stamboekverenigingen als voor het behoud van een gezonde en vitale populatie fokdieren! Gezien de politieke gevoeligheid van dit onderwerp en de lopende Q-koortsclaim verwachten we niet dat er op korte termijn verandering komt in het standpunt van het ministerie.
Meer informatie: http://www.platform-ksg.nl/

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook