Organiseren van een keuring.

 
 

 

Zie ook Regeling Dierziektepreventie artikel 49 - 52

Invulformulier aanvraag tijdelijke zwoegerziekte en/of CAE/CL 'vrij' status op keuringslocatie bij GD.

Status controle inzenders via deze link

Zie ook www.geitenkeuring.nl

PDF Belangrijke melding voor de organisatie van keuringen 2015


De organisator stelt ten minste 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop de tentoonstelling of keuring zal plaatsvinden de VWA schriftelijk in kennis van naam, adres en telefoonnummer van de organisator van de tentoonstelling of keuring, de datum en plaats, alsmede het UBN van de plaats, en het schapen of geiten dat wordt tentoongesteld of gekeurd.

     meld kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen aan MinLnv

1. De houder of eigenaar laat de dieren binnen vijf dagen voorafgaand aan de tentoonstelling of keuring door een dierenarts klinisch onderzoeken. De dierenarts stelt van dit onderzoek een gezondheidsverklaring op.
2. De dieren worden door een dierenarts bij het terrein van de keuring of tentoonstelling onderzocht voordat de dieren toegang krijgen tot het terrein.onderzoeken. De dierenarts stelt van dit onderzoek een gezondheidsverklaring op.

De tentoon te stellen of te keuren dieren worden uitsluitend op de plaats aangevoerd en van de plaats afgevoerd met vervoermiddelen waarvoor krachtens de Wegenverkeerswet 1994 een kentekenbewijs of registratiebewijs is afgegeven.

Op de plaats zijn tegelijk met runderen, schapen of geiten geen andere evenhoevigen aanwezig. De plaats is zodanig ingericht dat verschillende aanwezige diersoorten niet met elkaar in contact kunnen komen.

De dieren worden zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of keuring rechtstreeks vervoerd naar:

  • een in Nederland gelegen slachthuis, of

  • het bedrijf van herkomst.

Het is ook toegestaan om de afkomstig van verschillende bedrijven, op één vervoermiddel te verzamelen ten behoeve van het vervoer naar een tentoonstelling of keuring en dezelfde dieren na afloop van de tentoonstelling of keuring hetzij op de bedrijven van herkomst hetzij op een slachterij af te leveren.

Eenieder, die het deel van de plaats, waar de dieren verblijven, betreedt of verlaat, ontsmet zijn schoeisel door middel van voorzieningen, die duidelijk zichtbaar aanwezig zijn bij elke in- en uitgang van voornoemd deel van de plaats.

Op de plaats zijn voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen, waarmee evenhoevigen worden vervoerd, één of meer installaties aanwezig die water leveren van voldoende druk voor een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting.

Voordat een vervoermiddel, dat geladen is met dieren, de plaats verlaat, reinigt en ontsmet de bestuurder de wielen en wielkasten van dat vervoermiddel. Deze reiniging en ontsmetting geschiedt op een verharde en voor water ondoordringbare ondergrond. Bij de installatie of inrichting voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen is een lekvrije en afsluitbare voorziening voor de tijdelijke opslag en afvoer van mest en strooisel aanwezig.

Zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of keuring worden de verharde terreindelen van de plaats gereinigd en ontsmet met een installatie als bedoeld in bijlage 3, onderdeel 20.van de regeling dierziektepreventie.

De organisator houdt een administratie bij bestaande uit de I&R meldingen (aanvoer en afvoer), originele gezondheidsverklaringen en de kentekens van de vervoermiddelen waarmee de dieren zijn aan- en afgevoerd. De bewaartermijn is ten minste drie maanden.

De organisator houdt de administratie zodanig bij dat de met toezicht belaste ambtenaren op basis hiervan alle aan- en afgevoerde dieren en de gebruikte vervoermiddelen eenvoudig kunnen traceren.

Status controle inzenders via deze link