Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de NOG op 19 april 2017 in sociaal centrum “de Kiekmure” in Harderwijk.

 
 

Zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren kon het bestuur van de N.O.G. rekenen op een uitstekende opkomst op de algemene ledenvergadering met ruim 65 deelnemers. Het werd een vergadering waarin naast inbreng van het bestuur van de N.O.G. flinke inbreng zou zijn van actieve mensen rondom het bestuur.

In zijn voorwoord besteedde Doede de Jong hieraan ook goed aandacht: het bestuur nieuwe stijl is voornemens, in navolging van het advies dat de commissie “Hoekstra / Van der Meer” vorig jaar uitbracht, veel leden te activeren deel te nemen aan bestuurlijke zaken en beleidsvorming. Zonder de mensen om het bestuur heen kan het bestuur niet langer goed functioneren. In de afgelopen maanden is aan de andere kant gebleken dat met vereende krachten veel werk verzet kan worden zonder dat dit leidt tot een te grote belasting van een te klein aantal mensen.Naast de gebruikelijke agendapunten als bespreking van de notulen van de vorige twee ledenvergaderingen (waarvan de notulen ongewijzigd werden vastgesteld), de financiële zaken (waarbij de penningmeester decharge verleend kon worden) en het bestuurlijk verslag van de N.O.G. en haar vaste commissies (dat digitaal beschikbaar is op de site van de N.O.G.) waren er twee agendapunten die wat extra tijd en aandacht vroegen, te weten, de bestuurlijke structuur van de organisatie en de stamboekerkenning. Rond de bestuurlijke structuur werd met algemene stemmen het voorstel van het bestuur door de leden ondersteund.


Het statutaire N.O.G.-bestuur bestaat nu uit voorzitter, secretaris en penningmeester, die onder-steund worden door leden van de scholingscommissie. De scholingscommissie is eindverantwoordelijk voor fokkerijzaken, stamboekzaken en ICT zaken, wat een voortzetting is van de in de laatste jaren al bestaande situatie. Deze situatie zal in het huishoudelijk reglement vastgelegd worden. Aan de commissiestructuur van de N.O.G. is een tijdelijke commissie “toekomst N.O.G.” toegevoegd. Deze commissie staat onder leiding van André Koekkoek uit Wijhe en Bas Bierhof uit Zutphen. De komende vier jaren zal deze commissie nieuwe initiatieven ontwikkelen en hierbij leden van de N.O.G. (die geselecteerd worden op interesse en kennis met betrekking tot het betreffende onderwerp) betrekken. Contacten met het “Vakblad Geitenhouderij” en het Platform voor kleinschalige schapen- en geitenhouders worden door Frans Stolk in de komende jaren gecontinueerd, met volledig mandaat vanuit het N.O.G.-bestuur.

De vraag of onze organisatie een door de overheid erkende stamboekorganisatie wil zijn werd door de leden met grote meerderheid van stemmen met ja beantwoord, hoewel het wel een “ja tenzij” werd. Dat “tenzij” wordt ingegeven door de vraag of de organisatie in staat zal blijken de voorwaar-den die de erkenning met zich meebrengt zal kunnen invullen. Vanuit het bestuur van de N.O.G. en de scholingscommissie zal het komende half jaar gewerkt worden aan het invullen van deze voorwaarden. Twijfels waren er bij de toenemende regelgeving die deze erkenning mogelijk met zich mee zal gaan brengen. Mocht het komende halfjaar blijken dat de voorwaarden niet of slechts heel moeilijk in te vullen zijn of dat er nadelen van de toenemende regelgeving zodanig groot zijn dat twijfel bestaat bij het voordeel dat erkenning naar de huidige mening van de leden met zich meebrengt, dan zal het bestuur opnieuw initiatief nemen hierover de leden te raadplegen. De informatie die ter vergadering aangeleverd kon worden was groter dan de informatie die de leden beschikbaar hadden toen die het onderwerp besproken werd in de eigen verenigingen, wat mogelijk van invloed is geweest op de stemming.
Na de pauze, die door de leden gebruikt werd voor het hernieuwen van contacten en het uitwisselen van fokkerijresultaten, werden de kampioenen van de landelijke CW- keuring in Barneveld en de landelijke NCW- keuring in Jubbega in het zonnetje gezet. Er werd een foto getoond van elke kampioen en de eigenaar mocht een foto op canvas in ontvangst nemen.

Voor afsluiting van een vergadering lieten André en Bas wat van hun eerste resultaten aan de bezoekers van de algemene leden vergadering zien. Zo is de website vernieuwd en is er een start gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheid NCW en CW weer tot elkaar te brengen. Op de nieuwe site vind iedereen nu de mogelijkheid afstammingsgegevens van geiten op te zoeken en alle nakomelingen van een dier op een rijtje te krijgen. Tijdens het onderzoek van Hoekstra / van der Meer was dit in nagenoeg alle gesprekken als grote wens naar voren gekomen. Dat dit reeds nu door André en Bas gerealiseerd is werd met applaus ontvangen. Hulde hiervoor aan met name Bas, die dit technisch voor elkaar gebokst heeft. André Koekkoek nodigt iedereen uit te komen met ideeën die een levende organisatie kunnen versterken.

Doede de Jong sloot de vergadering af onder dankzegging aan iedereen die in het afgelopen jaar weer een bijdrage heeft geleverd aan het bruisend houden van onze organisatie en wenste iedereen wel thuis.

   Bekijk de presentatie van de ALV
   Foto's van deze middag
   Jaarverslag 2013

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook